Privacy-verklaring

Persoonsgegevens die Savoir-dire verwerkt

Savoir-dire verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan haar verstrekt.

 

Hieronder treft u een overzicht aan van de persoonsgegevens die zij verwerkt:

 • Bedrijfsgegevens
  Bedrijfsnaam
  adres
  postcode
  plaats
  telefoon
  e-mail/fax
  KvK registratienummer
  Bankrekeningnummer
 • Persoonsgegevens
  Geslacht
  Nationaliteit
  Geboorteland

  Opleiding, taalbeheersing, functietitel en beschrijving

  Voor- en achternaam
  Telefoonnummer
  E-mailadres
 • Taaltraining; tolken; vertalen
  Moedertaal
  Doel- leertaal
  Leertaalniveau
  Leerdoel
  Informatie in rapportage over inzet, vorderingen, resultaat, presentie
  Persoonsgegevens van kandidaat door werkgever/opdrachtgever gestuurd bij het aanmelden van een taaltraining
 • Digitaal door opdrachtgever/klant/cursist aangeleverd beeld-en tekstmateriaal wordt uitsluitend met betrokkenen gedeeld en met hoge discretie mee omgegaan
 • Werkgerelateerde informatie
  Adresgegevens
  IP-adres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Savoir-dire verwerkt

De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Savoir-dire kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat Savoir-dire zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met haar op via info@savoirdire.nl, dan verwijdert zij deze informatie.

 

Voor de volgende doelen door of onder verantwoordelijkheid van SD worden door Savoir-dire persoonsgegevens verwerkt 

Savoir-dire verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van een betaling
 • Verzenden van haar nieuwsbrief
 • U te kunnen bellen of e-mailen
 • Voor het acquireren en optimaal taaldiensten te kunnen verzorgen

 • Om taaldiensten te kunnen verzorgen worden uitsluitend de gegevens die daartoe noodzakelijk zijn (onder verantwoordelijk van SD) ook gedeeld met betrokken zoals taaltrainers, vertalers, tolken

 • Het afhandelen van registratie en administratie
 • Het maken van rapportage en verantwoording aan de opdrachtgever

 

Savoir-dire analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. Zij verwerkt ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die zij nodig heeft voor haar belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Savoir-dire neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een persoon (bijvoorbeeld een medewerker van Savoir-dire) tussen zit.


Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard

Savoir-dire bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zij hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens (Categorie; persoonsgegevens; bewaartermijn; reden):


Personalia

15 jaar indien er geen verder contact is na een aanvraag, nieuwsbriefinschrijving, download, e.d. en er geen opdracht uit voortvloeit. Dit is nodig voor analyse- en marketingdoeleinden.

Gegevens over uw activiteiten op de website

50 maanden. De gegevens worden gereset bij nieuwe activiteit. Dit is nodig voor analyse- en marketingdoeleinden.

Gegevens bij het aangaan van een overeenkomst

Zolang de overeenkomst van kracht is, plus 7 jaar. Dit is nodig voor een goede uitvoering van de en onze bedrijfsvoering.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Savoir-dire gebruikt

Savoir-dire gebruikt functionele, analytische en tracking cookies om het websiteverkeer te analyseren en om functies voor content en social media te bieden. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. Volgens de wet mag zij (automatisch) cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies heeft ze uw toestemming nodig. Via de cookieverklaring op haar website kunt u uw toestemming op elk moment wijzigen of intrekken.

 

De cookie wordt bij het eerste bezoek aan de website opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Savoir-dire gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

 

Persoonlijke gegevens zijn gegevens die u identificeren of gebruikt kunnen worden om u te identificeren of te contacteren. Zulke informatie omvat onder andere uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. Savoir-dire zal alleen persoonlijke gegevens verzamelen als u haar de informatie vrijwillig toestuurt. Het toesturen van persoonlijke gegevens kan onder andere via de formulieren op haar websites. Op het moment dat u haar vrijwillig persoonlijke informatie toestuurt en daarbij actief aangeeft dat u meer informatie wilt ontvangen en zij uw gegevens daarvoor mag gebruiken, dan geeft u haar toestemming om uw gedrag op haar websites te mogen volgen, vastleggen en te koppelen aan uw persoonlijke gegevens via de tracking cookies. Dit stelt haar in staat om u relevante content en/of aanbiedingen toe te sturen op basis van uw gedrag op de websites.

 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/.
Op de contactpagina leest u hoe u contact met haar kunt opnemen.

 

Uw toestemming geldt voor het volgende gebied: www.savoirdire.nl

 

Uw huidige stand

Alle cookies toestaan (Noodzakelijk, Voorkeuren, Statistieken).

 

Bij deze bent u geïnformeerd over deze cookies en hebben we via een van de formulieren uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Savoir-dire en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij haar een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die zij van u beschikt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@savoirdire.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, verzoekt zij u een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Savoir-dire reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek .

 

Savoir-dire wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Statistieken

Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

 

Noodzakelijk

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

 

Hoe Savoir-dire persoonsgegevens beveiligt

Savoir-dire neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met haar op via info@savoirdire.nl.


Wijzigingen

Savoir-dire kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar privacyverklaring. De meest actuele privacyverklaring is te allen tijde in te zien op haar website www.Savoirdire.nl. Deze versie is opgesteld in Mei 2018.

 

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Savoir-dire is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.

^ Naar boven